top of page

Vision Rehab Lab

Vision Performance

NEURO OPTOMETRISCHE REVALIDATIE(NOR)

 

Whiplash

Hersenschudding

Visuele Revalidatie

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

NEURO OPTOMETRIE:

Een neuro-optometrisch onderzoek wordt specifiek gebruikt om de veranderingen te evalueren in het gezichtsvermogen, visuele waarneming en functioneren na een trauma. Het onderzoek bestaat uit neurologische en orthoptische delen. De testen zijn specifiek en het is belangrijk op te merken dat dit soort tests niet zijn opgenomen in een typisch routinematig oogonderzoek. Om deze reden vervangt een gewone oogmeting en zelfs prisma/FD meting geen neuro-optometrische beoordeling.

 

Een nauwkeurige diagnose is van het allergrootste belang bij het opstellen van een neuro-optometrisch behandelplan op maat, dat op zijn beurt cruciaal is om de symptomen zo snel mogelijk te verlichten en om binnen de kortst mogelijke tijd langdurige resultaten te bereiken.

Tijdens een neuro-optometrische beoordeling wordt er aan de hand van gestandaardiseerde testen verschillende aspecten van de visuele functie geëvalueerd. De geteste visuele functies zijn ook de functies die we nodig hebben om elke dag moeiteloos te functioneren.

 

Geteste vaardigheden zijn onder meer:

 • Accommodatie (oogfocus)

 • Balans

 • Coördinatie

 • Diepteperceptie (3D)

 • Fixatie

 • Fusie (motorisch en sensorisch)

 • Gezichtsscherpte (duidelijkheid)

 • Integratie visueel en auditieve

 • Oculaire gezondheid

 • Oculaire motiliteit (oogbewegingen)

 • Oculaire postuur (rustpositie)

 • Ruimtelijk bewustzijn

 • Saccadische bewegingen

 • Vergentie (Oogsamenwerking)

 • Verwerkingssnelheid

 • Vestibulo-oculair systeem

 • Visueel veld (perifere zicht)

 • Visuele aandacht

 • Visuele perceptie

 • Visuele verwerking

 • Volgbewegingen

 

Een neuro-optometrische beoordeling moet vroeg in het herstelproces worden uitgevoerd. Als dit om de een of andere reden niet het geval was, wordt aanbevolen dat het zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.

Een primair doel van herstel is het herstel van een stabiel visueel systeem; cruciaal voor de herstelinspanningen van revalidatietherapieën zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, etc. en algehele verbetering. Het is belangrijk om te onthouden dat visuele systeemgebreken revalidatietherapieën belemmeren en de weg naar herstel verlengen.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat met een hersenletsel de hersenen zelfs met kleine visuele afwijkingen niet goed overweg kunnen. Een neuro-optometrist weet wanneer en hoe hij/zij moet ingrijpen met therapieën en hulpmiddelen.

HOE NU VERDER?

Vul de vragenlijst in om de ernst van uw visuele klachten te zien.

Maak een afspraak voor een Neuro Onderzoek.

Neuro optometrie

Definities:

 

Plasticiteit: Neurale plasticiteit (ook neuro- of corticale plasticiteit) duidt op veranderingen in de organisatie van de hersenen van individuen. Neurale plasticiteit maakt deel uit van de hersenontwikkeling bij kinderen, en treedt daarnaast op als gevolg van ontwikkeling, leren of ervaring bij normale volwassenen, en na hersenletsel.

 

Neuronen: Zenuwcellen (neuronen) zijn de informatie- en signaalverwerkers van het lichaam. Een specifiek kenmerk van zenuwcellen is dat ze prikkelbaar zijn; ze kunnen signalen ontvangen en doorgeven zonder verlies van signaalsterkte. In de hersenen bevinden zich circuits van zenuwcellen die een groot aantal lichaamsfuncties regelen en ook verantwoordelijk zijn voor ons denkvermogen.

Hersenschudding: Een hersenschudding (medisch: commotio cerebri) is een milde vorm van hersenletsel ten gevolge van mechanisch geweld, direct of indirect op de schedel inwerkend, zonder dat de hersenen zelf macroscopisch (zichtbaar) letsel hebben opgelopen.

Whiplash: Een whiplash is een letsel aan de nek en/of rug ten gevolge van een ongeval of andere plotselinge gebeurtenis waarbij het hoofd krachtig voor en achteruit bewogen wordt. De beweging is te vergelijken met de beweging van het uiteinde van een zweep (whip in het Engels).

Niet-aangeboren hersenletsel: Niet-aangeboren hersenletsel(NAH) is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven en is in te delen in twee soorten:

 • traumatisch hersenletsel (ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam, bv. Klap tegen de hoofd)

 • niet-traumatisch hersenletsel (ontstaat door een proces in het lichaam, bv. beroerte, infectie, enz.)

Cerebrale of Corticale Visuele Stoornissen (CVI): CVI is de afkorting van Cerebral or Cortical Visual Impairment. CVI is een overkoepelende term die een breed scala van visuele en perceptuele visuele stoornissen als gevolg van disfunctie, abnormaliteiten of verwonding van de retrogeniculaire visuele paden (optische radiaties, occipitale cortex en visuele associatie gebieden) en oculomotorische controle omvat. De problematieken zijn meestal uitgebreider als de thalamus is aangetast.

Organische afwijking: Wanneer een lichamelijke afwijking wordt gevonden die de klachten zou kunnen verklaren, wordt de klacht als organisch beschouwd.

Functionele afwijking: Bij het ontbreken van een organische verklaring (bloedonderzoek, MRI en andere onderzoeken zijn normaal) spreken wij, zoals algemeen gebruikelijk, van een functionele klacht. Het zou misschien juister zijn geweest steeds te spreken van organisch verklaarde en organisch onverklaarde klachten. De oorzaken liggen dan hoofdzakelijk op de gebieden van:

 • Psychologie

 • Fysiologie (boodschapper stoffen, bloed doorstroming e.d.)

 • Fysiek (Visuele, Nek, Wervelkolom, Evenwichtssysteem)

 • Biologie (erfelijk, infectie e.d.)

Vision Rehab Lab

Whiplash

Hersenschudding

Visuele Revalidatie

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Screenshot 2020-06-01 at 17.44.08.png

Cognitieve verwerkingspiramide

OVERPRIKKELING EN OVERBELASTING

Na een hersen blessuren kunnen de mentale belastbaarheid (vermogen van de hersenen om prikkels te verwerken) afnemen. De mentale belastbaarheid wordt beïnvloed door de hoeveelheid en kwaliteit van de informatie die door de filtersystemen gaat. Uit de cognitieve verwerkingspiramide hierboven blijkt dat de hogere cognitieve functies afhankelijk zijn van een gezonde basis van een goed functionerend centraal zenuwstelsel en sensorische waarnemingen(input). De sensorische input moet worden gefilterd om sensorische overbelasting te voorkomen.

 

Het visuele zintuig is zeer prominent aanwezig en kan daarom een hoge bijdrage leveren aan sensorische overbelasting.

Neuro-optometristen hebben verschillende hulpmiddelen in handen om het systeem te kalmeren en de symptomen te verlichten. Het verbeteren van het visuele systeem is een belangrijk aspect van herstel omdat de hogere cognitieve functies ervan afhangen.

Multidisciplinaire aanpak 

Binnen een multidisciplinaire aanpak worden het letsel en de daaruit voortkomende beperkingen vanuit meerdere invalshoeken vastgesteld en behandeld. Mensen uit verschillende disciplines werken dan samen, zoals bijvoorbeeld een neuroloog, (neuro)psycholoog, fysiotherapeut, revalidatiearts, ergotherapeut en neuro-optometrist. Er is dan niet alleen aandacht voor fysieke aspecten van het whiplash letsel, maar ook voor cognitieve en psychosociale gevolgen.


Neuro functionele visie onderzoek

Visuele klachten, inclusief overgevoeligheid voor TL lampen, beeldschermen, misselijkheid, duizeligheid, bewegende beelden, balans problemen e.d. zitten er bijna altijd bij. Visuele klachten kunnen functioneel zijn en/of een visueel technische oorzaak hebben. Een neuro-optometrische onderzoek wordt dus sterk aangeraden.

 

Een neuro optometrist gaat tijdens het onderzoek met een neurologische en functionele benadering naar alles kijken wat invloed heeft op blik stabilisatie, dynamische zicht en diepte, oogbeweging, oogsamenwerking, visuele informatie verwerking en ook dingen die je niet ziet. Er wordt ook gekeken naar de werking van uw evenwichtsorgaan en de coördinatie. Voldoende kennis en onderzoek naar de ogen in relatie tot het vestibulaire (evenwicht) systeem is noodzakelijk omdat het vaak de oorzaak is van veel visuele klachten. De vestibulaire mechanisme bestaat niet alleen uit de evenwichtsorgaan, maar sluit ook allerlei receptor feedback uit je lichaamsdelen, ruggengraat, nek, ogen en hersendelen in.


FUNCTIONELE KLACHTEN

Vaak komen de organisch onverklaarde klachten wat langer doorgaan onder de categorie functionele klachten. Patiënten met functionele klachten worden helaas niet altijd serieus genomen, wat een groot probleem is.


Bij milde hersentrauma gaat de klachten meestal binnen 3 maanden over, maar wanneer het langer doorgaan, dan is het belangrijk dat er verdere behandelingen gezocht worden. In het geval van hersenschudding heet het dan post commotioneel syndroom (PCS).

Er wordt steeds vaker erkenning gegeven dat functionele klachten werkelijk zijn en dat het hem niet alleen tussen de oren zitten. Psychische factoren kunnen van belang zijn, maar worden niet gezien als de enige factor in het klachtenbeeld.

 

PTVS
Visie specifieke klachten wat ontstaan door een hersentrauma worden Post Traumatisch Visueel Syndroom (PTVS) genoemd.


PTVS wordt vaak gemist door specialisten die op zoek zijn naar alleen de gezondheid van de ogen of de hersenen.


Het probleem zit vaak in hoe de ogen en hersenen samenwerken terwijl de ogen in meeste gevallen fysiek gezond zijn.

Klachten kunnen zijn:

 • Concentratieproblemen

 • Duizeligheid

 • Evenwichtsstoornissen

 • Hoofdpijn

 • Misselijkheid

 • Moeite met computerschermen en TL lampen

 • Multitasking

 • Niet reële angsten kunnen veroorzaakt worden

 • Oorsuizen

 • Overprikkeld

 • Problemen lichtgevoeligheid

 • Sensorische overbelasting in een drukke omgeving (winkels, werk)

 • Verlies van overzicht

 • Vermoeidheid

 • Vestibulo visueel syndroom

 • Wazig zien


In de behandeling van de volgende specifieke klachten kunnen de volgende een rol spelen:

 • pijn: anesthesioloog of pijnpoli's

 • beperkingen van het bewegingsapparaat: fysiotherapeut, (ortho)manueel therapeut

 • cognitieve en gedragsmatige klachten: neuropsycholoog, bijvoorbeeld door cognitieve gedragstherapie of neurofeedback

 • oogproblemen: (neuro)functioneel optometrist

 • overgevoeligheid voor geluid: audiologisch centrum

 • slaapproblemen: centra voor slaap- en waakstoornissen

 • praktische problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten: ergotherapeut, maatschappelijk werk

 

Als neuro optometrist brengt Niel Liebenberg uw visuele ongemak in kaart en kunnen er een zinvol plan van aanpak overlegd worden.

Prismabrillen

Eyetracker vertical1_edited.jpg

Voorbeeld casus (Oogbewegingen bij lezen​)

 • In het bovenstaande voorbeeld zien we dat een prismacorrectie het verticale hoogteverschil tussen de ogen heeft geëlimineerd.

 • Er is echter nog steeds veel onrust aanwezig.

 • De onrust zal worden aangepakt met verdere visuele training.

 • Dit toont aan dat prisma voorschrijven vaak slechts een deel van de oplossing is.

Bij hersenletsel/trauma en whiplash treed er vaak ook problemen op bij de aansturing van de oogspieren. Hierdoor ontstaat er belasting bij de samen voegen van de door de ogen aangeboden hersenbeelden in de hersenschors.

 

Deze extra belasting kunnen zorgen voor veel van de besproken klachten. 

 

Bij Liebenberg wordt er zorgvuldig gekeken naar alle onderdelen van het visuele systeem en de relatie tussen de onderdelen om een plan van aanpak te maken. Er wordt altijd afwegingen gemaakt tussen alle visuele hulpmiddelen, waar prisma een van is, en/of visuele therapie/revalidatie.

Het is van uiterste belang dat prisma alleen wordt aangemeten door mensen met voldoende opleiding in de binoculaire zien. Hier moet u denken aan orthoptisten, oogartsen en optometristen met post HBO/Bachelor scholing in binoculair zien zoals neuro optometristen en sommige functionele optometristen. In Nederland hoort men vaak over de MKH prisma test, maar het is belangrijk te weten dat er veel meer achter zitten. Een curses MKH is dus niet voldoende om prisma voor te schrijven.

 

Bij Liebenberg wordt u door een neuro optometrist onderzocht en zorgen wij ervoor dat u hersenen het juiste beeld krijgt en weer leert hoe om de beelden juist samen te voegen. Hierdoor ontstaat de juiste situatie om weer diepte waarneming(perceptie) te leren en om moeiteloos te kijken. Indien er een prisma voorgeschreven was, is het doel altijd om het weer af te bouwen waar mogelijk.

Door een juiste aanpak bent u veel minder snel vermoeid door uw ogen waardoor u weer energie over hebt voor informatie verwerking, andere herstel en levens plezier.

Prisma brillen worden zeker niet standaard ingezet, maar wel zoals nodig. Indien ze wel worden voorgeschreven is het verwachting dat u tussen 6 maanden tot 2 jaar weer ervan af bent.

Lees meer over fixatie disparatie.

Indien u meer informatie wenst staan wij voor u klaar!

Senaptec Sensory Station

Een van de eerste Senaptec Scientific Labs in Europa.

 • Het wordt in de praktijk gebruikt.

 • Hiermee analyseren wij en traint u:

  • Gezichtsscherpte

  • Contrast gevoeligheid

  • Diepte perceptie

  • Nabij veraf snelheid

  • Perceptuele geheugen (Werkgeheugen)

  • Meerdere objecten volgen (Aandacht)                    

  • Reactie snelheid

  • "Target Capture"

  • Oog hand accuraatheid en snelheid (Perifeer zicht)

  • "Go-No-Go" beslissingen

 • Vergelijkbaar met Dynavision

 

Voordelen van het aangeboden programma

 • 10 belangrijkste visuele vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderbouwd

 • Normatieve data analyse

 • Innovatieve training wat de aandacht vasthouden

 • Progressie zichtbaar in het rapport

 • Thuisprogramma

 • Traint in eigen (sport) omgeving/situatie met de stroboscopische bril.

Screenshot 2019-03-11 at 21.22.33.png
Screenshot 2019-03-11 at 21.22.04.png
Sensory Station Progress report_edited.p
Senaptec Sensory Station

SYNTONICS

LICHTTHERAPIE

Syntonic green.jpg

WAT IS SYNTONICS?

 • Via de ogen bereiken licht het brein en het autonome zenuwstelsel.

 • Verschillende lichtfrequenties (kleuren) hebben verschillende effecten op het brein.

 • Aan de hand van een onderzoek kunnen wij bepalen welke lichtfrequenties bij uw klachten past.

 • Wij kijken naar de fysiologische reactie van het visuele systeem op verschillende lichtfrequenties.

 • Het visuele systeem en autonome zenuwstelsel worden door de toediening van verschillende lichtfrequenties weer in balans gebracht.

 • Als optometristen richten wij ons vooral op het visuele aspect.

 • U kijkt door verschillende speciale lichtfilters naar een lichtbron.

 • Hoewel een goede wetenschappelijke onderbouwing van Syntonics nog ontbreekt, zijn duizenden optometristen en andere gezondheidsprofessionals over de hele wereld zich terdege bewust van de positieve effecten van syntonics. Het wordt veel gebruikt in de dagelijkse therapeutische praktijk.

HOE WERKT HET?

 • Als syntonics door de onderzoeker wordt overwogen, zal het normaal gesproken deel uitmaken van het functionele of neuro-onderzoek.

 • Als zelfstandig onderzoek kunt u een syntonics afspraak boeken.

 • Na de afspraak wordt een behandelplan geadviseerd.

 • Een typisch traject zal bestaan uit 5 vervolgafspraken over een periode van 10 weken.

 • Tussen de vervolgonderzoeken in de praktijk doe u de syntonics thuis met een specifieke filterbril. Houd rekening met 3 tot 5 filterbrillen.

 • De behandeling thuis duurt 10-20 minuten per dag.

Syntonics

VIVID VISION

Virtual Reality (VR)

Vivid Vision Logo - With Circle.png
 • Het is beschikbaar als een praktijk en/of thuis programma.

 • VIVID VR geeft mensen met hersen letsel de gelegenheid om in een veilige virtuele omgeving activiteiten te verrichten wat anders niet te doen zijn.

 • Hiermee traint u:

  • Visuele geheugen

  • Visuele discriminatie

  • Anti-onderdrukking

  • Oogsamenwerken

  • Convergeren en divergeren

  • Diepte zicht

  • Oog hand

  • Ideaal voor amblyopie(luie oog) training

  • Strabismus (Scheelzien)

 • Lees meer 

Filmpjes
Vivid Vision Logo - With Circle.png

VIRTUAL REALITY

EN

STROBE SPECS

VISUEEL SENSORISCHE EN COGNITIEVE STIMULERING VOOR EEN SNELLE INFORMATIE VERWERKING EN OOGSAMENWERKING